Nasz program dla Gminy Pszczyna

 • Stabilny szpital świadczący usługi zdrowotne na wysokim poziomie. Wspieranie dalszego rozwoju Szpitala Joannitas w Pszczynie (modernizacja infrastruktury, wyposażenie, inwestycja w kapitał ludzki)
 • Zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców oraz nakładów na programy profilaktyczne i prozdrowotne
 • Rozwijanie polityki senioralnej poprzez zapewnienie opieki, edukacji i profilaktyki oraz stworzenie centrum opieki senioralnej
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony środowiska i działań edukacyjnych
 • Ograniczenie niskiej emisji, poprzez zwiększenie wsparcia wymiany źródeł ciepła na ekologiczne i kompleksową termomodernizację domów oraz wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie. Remont kolejnych kilometrów oraz przystąpienie do projektowania nowych dróg, chodników i tras rowerowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Przystąpienie do budowy kanalizacji w sołectwach oraz uporządkowanie gospodarki wodnej (wyczyszczenie rowów, przepustów oraz wyremontowanie urządzeń melioracyjnych)
 • Budowa we współpracy z innymi samorządami kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych, w tym łączącą Wisłę Wielką ze Strumieniem
 • Rozwój infrastruktury parkingowej w centrum miasta oraz wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania parkingami
 • Podjęcie działań mających na celu utworzenie cmentarza komunalnego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie
 • Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zmiany organizacji ruchu, doświetlenie i budowa wyniesionych przejść dla pieszych)
 • Budowa nowoczesnej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
 • Podjęcie działań mających na celu budowę bezkolizyjnego skrzyżowania DK1 z ulicą Męczenników Oświęcimskich oraz budowy południowo-zachodniego odcinka obwodnicy Pszczyny
 • Wsparcie budowy schroniska dla zwierząt na terenie gminy. Stworzenie odpowiednich warunków i zapewnienie opieki
 • Tworzenie przyjaznego środowiska dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym stref ekonomicznych, inkubatorów biznesowych oraz programów wsparcia i doradztwa
 • Rozbudowa i unowocześnienie szkół, rozwój infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych
 • Zapewnienie bezpłatnych przedszkoli i budowa nowego żłobka w gminie
 • Wyeliminowanie zmianowości i uczenia się do późnych godzin popołudniowych
 • Zapewnienie odpowiednich środków na dodatkowe zajęcia dla dzieci w przedszkolach oraz szkołach
 • Wprowadzenie programu „Bieżnia i skocznia w dal w każdej podstawówce” oraz „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola”
 • Utworzenie gminno-powiatowej komunikacji publicznej. Rozwój nowoczesnej (niskoemisyjnej) i dobrze zorganizowanej komunikacji. Zapewnienie dostępu do regularnie i często kursującej komunikacji publicznej. Poprawa warunków i utworzenie zielonych przystanków autobusowych. Wprowadzenie wspólnego biletu
 • Dostępny samorząd. Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Poprawa estetyki przestrzeni publicznej – uporządkowanie nośników reklamowych na terenie gminy
 • Sprawny urząd. Uruchomienie aplikacji, która umożliwi zgłaszanie bieżących problemów i nieprawidłowości
 • Zwiększenie środków dla mieszkańców na inicjatywę  „Pszczyna łapie deszczówkę”
 • Poprawa sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanych do osób o szczególnych potrzebach – podnoszenie świadomości społecznej w sferze potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów
 • Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy celem włączenia młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia
 • Stworzenie w przestrzeni miejskiej ogólnodostępnych, przyjaznych terenów zielonych służących mieszkańcom. Rozwój terenów zielonych poprzez zagospodarowanie nieużytków oraz utworzenie nowych parków. Stworzenie parków tematycznego na osiedlach i w sołectwach (park kieszonkowy, zagospodarowanie skwerów, terenów zielonych)
 • Utworzenie strefy rekreacji w Parku Zwierzyniec (trasy biegowe, spacerowe)
 • Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – miejsca spotkań, kształcenia i aktywizacji społecznej
 • Promocja i upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia – organizacja imprez sportowych, spotkań z ciekawymi i inspirującymi ludźmi, promocja wydarzeń kulturalnych i działań prospołecznych
 • Pogram kompleksowej modernizacji wszystkich placów zabaw na terenie gminy
 • Budowa nowej miejskiej hali widowiskowo-sportowej
 • Rozbudowa Ośrodka Sportów Wodnych w Łące polegająca między innymi na budowie basenu kąpielowego
 • Rozbudowa systemu rowerów miejskich – utworzenie nowych stacji rowerowych oraz montaż stacji naprawy rowerów
 • Zwiększanie dotacji dla klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży  
 • Rozwijanie turystyki poprzez promocję wydarzeń oraz dbanie o dziedzictwo
 • Poprawa infrastruktury drogowej, proponowanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi ruchu rowerowego – remont drogi technologicznej z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej oraz budowa drogi rowerowej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące
 • Budowa boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawy naturalnej przy boisku Piast jako centrum treningowe oraz kompleksowy remont istniejącego boiska wraz z pawilonem szatniowym i wymianą oświetlenia
 • Rozwój turystyki i rekreacji poprzez tworzenie przestrzeni do odpoczynku szczególnie w okolicach Jeziora Goczałkowickiego i Zbiornika Łąka